Skip links

Uitsluitcriteria

Uitsluitcriteria

Mirelle Care wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg thuis leveren aan haar cliënten. Dat betekent dat – hoe zwaar de zorgbehoefte ook wordt – de cliënt in de eigen woning kan blijven wonen, mits dit medisch gezien verantwoord is. Om dit te kunnen waarborgen heeft Mirelle Care de keuze gemaakt om geen zorg te leveren aan een aantal cliëntgroepen. In deze notitie wordt beschreven welke uitsluitcriteria Mirelle Care gehanteerd.

Uitsluitingscriteria

Wanneer een cliënt een gevaar voor zichzelf of voor zijn of haar omgeving wordt en dit gevaar niet binnen de bevoegdheden van Mirelle Care af te wenden valt, zal helaas overgegaan moeten worden tot zorgweigering. In dat geval zal Mirelle Care er alles aan doen om de cliënt zo goed mogelijk te helpen met het zoeken naar een voor hem/haar beter bij de zorgbehoefte aansluitende plek.

Mirelle Care levert geen zorg aan de cliëntengroepen die hieronder nader omschreven worden:

 • Cliënten met (vrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen. Vrijheidsbeperkende maatregelen kunnen heftig ingrijpen op het leven van de cliënt. Daarom heeft Mirelle Care in haar beleid opgenomen dat de inzet van (vrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen niet wordt toegestaan door medewerkers van Mirelle Care. Cliënten bij wie (vrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen zijn getroffen worden daarom niet opgenomen in het cliëntenbestand.

 • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem.

 • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener in gevaar is of kan komen.

 • Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld cliënten met een tracheacanule, cliënten die afhankelijk zijn van beademing en cliënten met intraveneuze voeding.

 • Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener niet gegarandeerd kan worden.

 • Cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie of bij psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden in de thuissituatie.

 • Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving.
 • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.

 • Cliënten die hulp van Mirelle Care niet accepteren.

 • Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen.

 • Cliënten met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non-verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht.

 • Cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang.

Scan the code